අප හා සම්බන්ධ වන්න

  • තැපැල් ලිපිනය:
    Idea Group Limited, No 06, Lucas Rd,Colombo 14.
  • දුරකථන අංකය:
    +94(0) 7 2200 2200
  • ෆැක්ස්:
    +94(0) 1 1252 7777

සාම්ප්‍රදායික උළු හැඩයට ප්‍රියතාවයක් දක්වන ශ්‍රී ලාංකික ඔබට I-Roof නවතම අත්දැකීමක් වනු ඇත. මෙය Polymer නිෂ්පාදනයක් වන අතර එහි මතුපිට විශේෂ සංයෝගයක් වන ASA භාවිතයෙන් නිමවා ඇත. එමගින් ඔබගේ නිවස තුල රස්නය අවම වේ. මෙය පරිසර හිතකාමී, බලශක්ති ඉතුරුම්, 100% දේශීය නිෂ්පාදනයකි.

අප අමතන්න

Idea Group Limited
No 06,Lucas Rd,
Colombo 14