සහතිකපත්‍ර සහ වාර්තා

i-Roof ගිනි ප්‍රතිරෝදක පරික්ෂාව

i-Roof - අවම රස්නය

i-Roof - පිළිකාකාරක නොවේ

i-Roof ශක්තිමත් සහ කල්පැවැත්ම පරීක්ෂාව

i-Roof - ශබ්ද පරිවාරක පරික්ෂාව

සාම්ප්‍රදායික උළු හැඩයට ප්‍රියතාවයක් දක්වන ශ්‍රී ලාංකික ඔබට I-Roof නවතම අත්දැකීමක් වනු ඇත. මෙය Polymer නිෂ්පාදනයක් වන අතර එහි මතුපිට විශේෂ සංයෝගයක් වන ASA භාවිතයෙන් නිමවා ඇත. එමගින් ඔබගේ නිවස තුල රස්නය අවම වේ. මෙය පරිසර හිතකාමී, බලශක්ති ඉතුරුම්, 100% දේශීය නිෂ්පාදනයකි.

අප අමතන්න

Idea Group Limited
No 06,Lucas Rd,
Colombo 14